พัชรี แท่งทอง

นางพัชรี  แท่งทอง
PATCHAREE  THANGTONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
patt@esdc.go.th
patcharee-thai@hotmail.com 
081-3206265