ทำเนียบบุคลากร

 

 นายคเชนทร์ กองพิลา
KACHEN  KONGPILA
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
kachen.k@esdc.go.th
kruaeok53@gmail.com
โทร. 081-2629538
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
 
 

นายจีรัฐติกุล  ดอนวิจารณ์ขจ
JIRUTTIKOON DONWIJANKHAJON
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
jeeruttikoon@esdc.go.th
jeerut2557@gmail.com
โทร. 094-2691797, 082-5355179
 
นางจินตนา คงอานนท์
JINTANA  KONGANON
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
jintana@esdc.go.th
jkongarnont@gmail.com
โทร. 086-2298236
 


นายนิคม กองเพชร
NIKOM  KONGPET
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
nikkom@esdc.go.th
nikcom1966@hotmail.com
โทร. 
061-0705353
 

นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์
PATTANAPONG  SRIWAROM
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sesao25@esdc.go.th
patsri2411@kksec.go.th
patsri2411@esdc.go.th
pattsri2411@gmail.com
โทร. 081-7177366นางปิยะดา รุณธาตุ
PIYADA  ROONTHAT      
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
piyada@esdc.go.th
piyadamuai9@gmail.com
โทร. 081-5463228

นางสาวยุวะภา ราวี
YUWAPA RAWEE
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
yuwapa@esdc.go.th
1996payu@kksec.go.th
โทร. 084-7948346
 

นางสุชีรา  สาฆ้อง
SUCHEERA  SAKHONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sucheera@esdc.go.th
sucheera999@gmail.com
 
 
โทร. 
 
098-2723739
 

นายกัมพล  ขันทะวงษ์
KAMPON  KHANTAWONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
kampon@kksec.go.th
kampon@esdc.go.th
kampon29@gmail.com
โทร. 081-9750429
 

นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์
SUNAN PANTULAWAN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sunan@esdc.go.th
sunannrw@gmail.com  
โทร. 085-0015326
 


นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง
SIRINAN  SURAPAITHUN SAEPHUNG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sirinan@esdc.go.th
saosirinan2561@gmail.com
saosirinan2561@kksec.go.th
โทร. 089-5762053
 


นางอิญนรา สมอินทร์
INNARA  SOMIN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
innara@esdc.go.th
innara@kksec.go.th
โทร. 096-5597892
 

นางพรผกา หนูจันทร์
PORNPAKA NOOCHAN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pornpaka@esdc.go.th
pornpaka_1975  
@kksec.go.th
โทร. 087-8645979
นางสาวชนัญธิดา เดชากิตติคุณ
CHANANTHIDA DACHAKITTIKHUN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
chananthida@kksec.go.th , chananthida@esdc.go.th 
โทร. 0
65-0079749
 


 

นางสาววรัญญา หาปู่ทน
WARANYA HAPOOTHON
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
waranya@kksec.go.th
โทร. 0806192414