ทำเนียบบุคลากร

นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ์
SUKANYA  ANAKKAPAN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pawasuya@esdc.go.th 
pawasuya@gmail.com
โทร. 081-6705663 , 081-8873499
นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์
SUNAN PANTULAWAN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sunan@esdc.go.th
sunannrw@gmail.com
  
โทร. 085
-0015326
  

นางจินตนา คงอานนท์
JINTANA  KONGANON
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
jintana@esdc.go.th
jkongarnont@gmail.com
โทร. 086-2298236
นายนิคม กองเพชร
NIKOM  KONGPET
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
nikkom@esdc.go.th
nikcom1966@hotmail.com
โทร. 081-769728

นายจีรัฐติกุล  ดอนวิจารณ์ขจร
JIRUTTIKOON DONWIJANKHAJON
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
jeeruttikoon@esdc.go.th
jeerut2557@gmail.com
โทร. 094-2596622

นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์
PATTANAPONG  SRIWAROM
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
patsri2411@esdc.go.th
pattsri2411@gmail.com
โทร. 081-7177366


นายกัมพล  ขันทะวงษ์
KAMPON  KHANTAWONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
kampon@esdc.go.th
kampon@esdc.go.th
kampon29@gmail.com
โทร. 081-9750429

นางสุชีรา  สาฆ้อง
SUCHEERA  SAKHONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sucheera@esdc.go.th
sucheera999@gmail.com
 
โทร. 
098-2723739

นางปิยะดา รุณธาตุ
PIYADA  ROONTHAT                       
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
piyada@esdc.go.th
piyadamuai9@gmail.com
โทร. 081-5463228
นายคมศร บุญเรือง
KOMSORN  BUNRUENG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
komsorn@esdc.go.th
kosmo2525@gmail.com
โทร. 082-8612920
นายคเชนทร์ กองพิลา
KACHEN  KONGPILA
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
kachen.k@esdc.go.th
kruaeok53@gmail.com
โทร. 081-2629538
 
นางพรผกา หนูจันทร์
PORNPAKA NOOCHAN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pornpaka@esdc.go.th
pornpaka_1975
@kksec.go.th
โทร. 087-8645979
  นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช
SUPANSA THAMMASAROT
ศึกษานิเทศก์
supansa@esdc.go.th
nani.ed@hotmail.com
โทร. 064-3539297

นางสาวยุวะภา ราวี
YUWAPA RAWEE
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
yuwapa@esdc.go.th
1996payu@kksec.go.th
โทร. 084-7948346

นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง
SIRINAN  SURAPAITHUN SAEPHUNG
ศึกษานิเทศก์
saosirinan2561@gmail.com
saosirinan2561@kksec.go.th
โทร. 089-5762053