ทำเนียบบุคลากร

 


 นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ์
SUKANYA  ANAKKAPAN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
sukunya@kksec.go.th ,pawasuya@esdc.go.th 
,pawasuya@gmail.com
โทร. 081-8873499
 
 

นายจีรัฐติกุล  ดอนวิจารณ์ขจ
JIRUTTIKOON DONWIJANKHAJON
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
jeeruttikoon@esdc.go.th
jeerut2557@gmail.com
โทร. 094-2596622
 

นางจินตนา คงอานนท์
JINTANA  KONGANON
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
jintana@esdc.go.th
jkongarnont@gmail.com
โทร. 086-2298236
 

นายนิคม กองเพชร
NIKOM  KONGPET
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
nikkom@esdc.go.th
nikcom1966@hotmail.com
โทร. 
061-0705353
 

นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์
PATTANAPONG  SRIWAROM
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
patsri2411@kksec.go.th
patsri2411@esdc.go.th
pattsri2411@gmail.com
โทร. 081-7177366นางปิยะดา รุณธาตุ
PIYADA  ROONTHAT      
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
piyada@esdc.go.th
piyadamuai9@gmail.com
โทร. 081-5463228
 

นางสาวยุวะภา ราวี
YUWAPA RAWEE
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
yuwapa@esdc.go.th
1996payu@kksec.go.th
โทร. 084-7948346
 

นางสุชีรา  สาฆ้อง
SUCHEERA  SAKHONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sucheera@esdc.go.th
sucheera999@gmail.com
 
 
โทร. 
 
098-2723739
 

นายกัมพล  ขันทะวงษ์
KAMPON  KHANTAWONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
kampon@esdc.go.th
kampon@esdc.go.th
kampon29@gmail.com
โทร. 081-9750429
 

นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์
SUNAN PANTULAWAN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sunan@esdc.go.th
sunannrw@gmail.com  
โทร. 085-0015326
 

นายคเชนทร์ กองพิลา
KACHEN  KONGPILA
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
kachen.k@esdc.go.th
kruaeok53@gmail.com
โทร. 081-2629538
 

นายคมศร บุญเรือง
KOMSORN  BUNRUENG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
komsorn@esdc.go.th
kosmo2525@gmail.com
โทร. 082-8612920
 

นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง
SIRINAN  SURAPAITHUN SAEPHUNG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
saosirinan2561@gmail.com
saosirinan2561@kksec.go.th
โทร. 089-5762053
 

นางพรผกา หนูจันทร์
PORNPAKA NOOCHAN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pornpaka@esdc.go.th
pornpaka_1975 
@kksec.go.th
โทร. 087-8645979
 

นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช
SUPANSA THAMMASAROT
ศึกษานิเทศก์
supansa@esdc.go.th
nani.ed@hotmail.com
โทร. 064-3539297
 

นางสาวชนัญธิดา เดชากิตติคุณ
CHANANTHIDA DACHAKITTIKHUN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
chananthida@kksec.go.th , chananthida@esdc.go.th 
โทร. 065-0079749