กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 ก.ย. 2563 02:26 sesao25 admin แก้ไข ศน. ชนัญธิดา เดชากิตติคุณ
3 ก.ย. 2563 02:26 sesao25 admin แก้ไข ศน. ชนัญธิดา เดชากิตติคุณ
3 ก.ย. 2563 02:25 sesao25 admin แนบ chanan.jpg กับ ศน. ชนัญธิดา เดชากิตติคุณ
3 ก.ย. 2563 02:25 sesao25 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
3 ก.ย. 2563 02:24 sesao25 admin แนบ chanan01.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร
3 ก.ย. 2563 02:07 sesao25 admin แก้ไข ศน. ชนัญธิดา เดชากิตติคุณ
3 ก.ย. 2563 02:06 sesao25 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
3 ก.ย. 2563 02:02 sesao25 admin แก้ไข ศน. ชนัญธิดา เดชากิตติคุณ
3 ก.ย. 2563 01:58 sesao25 admin สร้าง ศน. ชนัญธิดา เดชากิตติคุณ
11 ส.ค. 2563 05:45 sesao25 admin แนบ unnamed.jpg กับ การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ
11 ส.ค. 2563 05:45 sesao25 admin สร้าง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ
24 ก.ค. 2563 23:05 sesao25 admin แก้ไข หน้าแรก
24 ก.ค. 2563 22:59 sesao25 admin แก้ไข หน้าแรก
24 ก.ค. 2563 22:59 sesao25 admin แนบ popup02.gif กับ หน้าแรก
24 ก.ค. 2563 15:41 sesao25 admin แก้ไข หน้าแรก
24 ก.ค. 2563 15:41 sesao25 admin แนบ นิเทศ ตอพข_5. 240663_๒๐๐๗๒๔.jpg กับ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
24 ก.ค. 2563 15:41 sesao25 admin แนบ นิเทศ ตอพข_28. 240663_๒๐๐๗๒๔.jpg กับ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
24 ก.ค. 2563 15:41 sesao25 admin แนบ นิเทศ ตอพข_23. 240663_๒๐๐๗๒๔.jpg กับ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
24 ก.ค. 2563 15:41 sesao25 admin แนบ นิเทศ ตอพข_2. 240663_๒๐๐๗๒๔.jpg กับ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
24 ก.ค. 2563 15:41 sesao25 admin แนบ นิเทศ ตอพข_173. 240663_๒๐๐๗๒๔.jpg กับ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
24 ก.ค. 2563 15:41 sesao25 admin แนบ นิเทศ ตอพข_171. 240663_๒๐๐๗๒๔.jpg กับ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
24 ก.ค. 2563 15:41 sesao25 admin แนบ นิเทศ ตอพข_163. 240663_๒๐๐๗๒๔.jpg กับ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
24 ก.ค. 2563 15:41 sesao25 admin แนบ นิเทศ ตอพข_152. 240663_๒๐๐๗๒๔.jpg กับ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
24 ก.ค. 2563 15:41 sesao25 admin แนบ นิเทศ ตอพข_15. 240663_๒๐๐๗๒๔.jpg กับ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
24 ก.ค. 2563 15:41 sesao25 admin แนบ นิเทศ ตอพข_122. 240663_๒๐๐๗๒๔.jpg กับ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เก่ากว่า | ใหม่กว่า