การนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559

โพสต์28 มิ.ย. 2559 22:26โดยนายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2559 คณะนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล ชุดที่ 4 ประกอบด้วย นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผอ.ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม นางจินตนา คงอานนท์ นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร และนางปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศติดตามที่โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จตุรมิตรวิทยาคาร หนองเสาเล้าวิทยาคาร และโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูทุกท่านจากทุกโรงเรียนด้วยดี
Comments