การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์24 ก.ค. 2563 15:40โดยสพม. ขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์  ได้รับมอบหมายจาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) .ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร

 
 
 
 
 
 
Comments