การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์21 ก.ค. 2563 06:54โดยสพม. ขอนแก่น   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 06:59 ]
 

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รอง ผอ. สพม.25 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ และนางชุติกาญจน์ นกเด่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก .ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร

 
 
 
 
Comments