การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์2 ส.ค. 2559 01:00โดยsesao25 admin   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2563 21:10 ]14 ก.พ. 63  ท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 มอบหมายให้ ศน. พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย ์ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการ PLC -kksec25 Model ภายใต้กรอบการบริหารและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วยนวัตกรรม SIAO Model ณ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร


Comments