การจัดสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค

โพสต์2 ส.ค. 2559 01:00โดยsesao25 admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการให้มีมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ งานอาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่เกิดจากกระบงนการเรียนรู้ Best Practices การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านงานอาชึพที่เหมาะสมกับบริบทและการตลาด

     Comments