กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

การจัดสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค

โพสต์2 ส.ค. 2559 01:00โดยsesao25 admin

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการให้มีมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ งานอาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่เกิดจากกระบงนการเรียนรู้ Best Practices การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านงานอาชึพที่เหมาะสมกับบริบทและการตลาด

     การนิเทศติดตามความยั่งยืนในโรงเรียนดี ประจำตำบล ณ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

โพสต์29 มิ.ย. 2559 19:17โดยนายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2559 19:20 ]

วันนี้ 28-29 มิถุนายน 2559 กลุ่มนิเทศติดตามฯ โดยโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ได้ทำการออกนิเทศติดตามความยั่งยืนในโรงเรียนดี ประจำตำบล ณ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม อ.แวงน้อย โรงเรียนพลพัฒนศึกษา อ.พล โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม และโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่าน ผอ.เฉลิมพล นามมนตรี ผอ.โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ผอ.สุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม. 25 ศน.นิคม กองเพชร ศน.กัมพล ขันทะวงษ์ และศน.สุชีรา สาฆ้อง โดยมีท่าน ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยคว่มสะดวกในการนิเทศติดตามในครั้งนี้ ทางกลุ่มนิเทศติดตามฯต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

      

การสอบวัดผลสมิทธิภาพ Cambridge. English. Placement. Test. (Metrica)

โพสต์29 มิ.ย. 2559 19:07โดยsesao25 admin   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2559 19:13 ]

การสอบวัดผลสมิทธิภาพCambridge. English. Placement. Test. (Metrica). ณ โรงเรียนกัลยาณวัตรท่านรองนพภา นิสสัยพันธุ์ รอง ผอ.สพม. 25 ท่านรองอนันต์. เดชโยธิน รองผอ.รร.กัลยาณวัตร เข้าพบปะเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้เข้าสอบ 55 คน พร้อมทั้ง ศน.สุนันท์. พันธุลาวัณย์ ศน.นิคม กองเพียร และศน.พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ดูแลรับผิดชอบ


         

        


การนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559

โพสต์28 มิ.ย. 2559 22:26โดยนายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์

เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2559 คณะนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล ชุดที่ 4 ประกอบด้วย นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผอ.ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม นางจินตนา คงอานนท์ นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร และนางปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศติดตามที่โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จตุรมิตรวิทยาคาร หนองเสาเล้าวิทยาคาร และโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูทุกท่านจากทุกโรงเรียนด้วยดี

1-4 of 4