กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ


นิเทศ กำกับติดตาม ขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:30โดยsesao25 admin   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2563 22:40 ]


18 ก.พ. 63 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 มอบหมายให้ ศน.กัมพล  ขันทะวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 
กิจกรรมการนิเทศ มีดังนี้
            1)พบลูกนักเรียนชั้น ม.6 สร้างความตระหนักในการยกระดับ GPA และ คะแนน ONET 
            2) ให้กำลังใจคณะคุณครูและลูกๆนักเรียนในการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี ชั้น ม.1และ ม.2
            3)นิเทศและสังเกตการสอนครูผู้ช่วยรายวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.3

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net)

โพสต์17 ก.พ. 2563 20:31โดยsesao25 admin   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2563 20:50 ]

17  ก.พ. 63  ท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 มอบหมายให้ ศน. นิคม กองเพชร ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 และการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน (ชั้นม.1 และ ม.2) ปีการศึกษา 2562 ภาคเช้า ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ภาคบ่าย โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น 


การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์2 ส.ค. 2559 01:00โดยsesao25 admin   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2563 21:10 ]
14 ก.พ. 63  ท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 มอบหมายให้ ศน. พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย ์ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการ PLC -kksec25 Model ภายใต้กรอบการบริหารและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วยนวัตกรรม SIAO Model ณ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร


1-3 of 3