อบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:47โดยนายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง:

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต25 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2559 ให้แก่คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในวันเสาร์ที่28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะเชี่ยวชาญในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแบบอย่างการนำผลงานไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ขยายผลสู่ชุมชนต่อไป
Comments